Skip to form

Đơn Đăng ký Hoàn tiền Mua Bồn cầu tại Portland

Hoàn tiền mua bồn cầu cho khách hàng tư gia

Việc đăng ký hoàn tiền mua bồn cầu rất dễ dàng nhưng quý vị sẽ cần một số điều trước khi bắt đầu:

  • Biên lai quý vị nhận được khi mua bồn cầu mới có nhãn WaterSense
  • Biên lai quý vị nhận được do tái chế bồn cầu cũ của quý vị tại một trung tâm tái chế đã được phê duyệt
  • Số tài khoản nước thải, nước mưa, nước tại Thành phố Portland của quý vị
  • Mười phút để hoàn thành biểu mẫu

Đơn đăng ký phải được nhận trong vòng một năm kể từ ngày mua. 

Các trung tâm tái chế bồn cầu đã được phê duyệt:

Nếu quý vị gặp khó khăn, vui lòng liên hệ với chúng tôi: 503-823-4527 hoặc conserve@portlandoregon.gov

Điều gì mô tả đúng nhất cách quý vị thanh toán hóa đơn tiền nước của mình?

Địa chỉ

Địa chỉ

Quý vị là người thuê hay chủ sở hữu ngôi nhà của quý vị?

Chủ sở hữu có biết rằng quý vị đang nộp đơn xin hoàn tiền không?

Quý vị đang đăng ký bao nhiêu khoản hoàn tiền?

Quý vị đã tái chế bồn cầu cũ của mình ở đâu?

Quý vị đã chuẩn bị đầy đủ? Vui lòng đánh dấu các mục để cho biết quý vị đã sẵn sàng tải lên. Cần phải có bằng chứng về việc mua bồn cầu mới và bằng chứng tái chế đối với bồn cầu cũ. Thiếu biên lai sẽ làm chậm trễ việc hoàn tiền của quý vị:

Vui lòng đính kèm / tải lên các tệp bắt buộc đối với việc hoàn tiền. Các đơn đăng ký thiếu biên lai sẽ bị trì hoãn.

Click Here to Upload

Quý vị có đang đăng ký hỗ trợ tài chính của Cục Nước Portland không?

Thỏa thuận hoàn tiền / miễn trách nhiệm

  • Chúng tôi, Cục Nước Portland, có thể từ chối bất kỳ đơn đăng ký nào không đáp ứng tất cả các yêu cầu về điều kiện hội đủ của chương trình hoàn tiền mua bồn cầu.
  • Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc chấm dứt chương trình này bất kỳ lúc nào.
  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về chất lượng của bồn cầu đã mua và chúng tôi không bảo hành bất kỳ bồn cầu nào, hoặc bất kỳ thiết bị cố định nào bao gồm một bộ phận trong bất kỳ bồn cầu nào, hoặc việc lắp đặt bất kỳ bồn cầu nào.
  • Chúng tôi không đảm bảo hóa đơn tiền nước thấp hơn do tham gia chương trình hoàn tiền mua bồn cầu.
  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào có thể xảy ra đối với tài sản của người nộp đơn do việc dỡ bỏ bồn cầu cũ hoặc lắp đặt bồn cầu mới theo chương trình này.
  • Những người ký tên dưới đây đồng ý giữ cho Thành phố Portland và Cục Nước Portland vô hại và tránh mọi mất mát, hư hỏng, chi phí và trách nhiệm phát sinh từ hoặc liên quan đến việc mua, lắp đặt, sử dụng hoặc loại bỏ bồn cầu.

Chữ ký của khách hàng

Choose how to sign